De Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen INTER-PSY is Mark Bakker, via de mail te bereiken op FG@inter-psy.nl.

 

Algemene bepalingen

Begripsbepalingen

1.1 Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere gegevens

Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van betrokkenen. Bijzondere gegevens; gegevens die van belang kunnen zijn voor bijvoorbeeld diagnose stelling of psychiatrische ziektebeelden (hieronder vallen onder andere godsdienst, levensovertuiging, ras).

1.3 Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

1.4 Bestand

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

 

1.5 Verantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

1.6 Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

 

1.7 Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn vertegenwoordiger.

 

1.8 Derde

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om de persoonsgegevens te verwerken.

 

1.9 Toestemming van betrokkene

Elke vrije, specifiek en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene toestemming verleent dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

1.10 College bescherming persoonsgegevens

Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.

 

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Op de registratie van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing en de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst. Dit reglement is van toepassing op INTER-PSY en is ter inzage inzichtelijk op onze website www.inter-psy.nl .

 

 

Afdeling I Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Artikel 1: Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 4. Doel van de registratie van persoons- en andere gegevens is te beschikken over uitsluitend die   gegevens betreffende de betrokkene, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeengekomen taken ten behoeve van de betrokkene.
Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

a)           de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

b)           dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst;

c) dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

d) dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
e) dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.

 

Artikel 3: Verwerking van gezondheidsgegevens en bijzondere gegevens

Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt;
a) door de instelling zelf, betrokken behandelaren, waarnemers, stagiaires onder begeleiding van de betrokken behandelaar en administratieve krachten;
b) op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst;

Bijzondere gegevens ter aanvulling van de gezondheidsgegevens kunnen slechts worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling van de betrokkene.

Teneinde de geestelijke gezondheidszorg verder te ontwikkelen moet wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Deze gegevens zullen niet tot een persoon herleidbaar zijn. Vanwege het anonimiseren is geen     voorafgaande toestemming vereist.

De betrokkene kan bezwaren kenbaar maken dat de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Betrokkene dient het bezwaar schriftelijk in bij  INTER-PSY.

De betrokkene kan bezwaren kenbaar maken tegen diagnose-gegevens op de factuur naar de verzekeraar. Betrokkene dient hiervoor een privacyverklaring op te vragen bij  INTER-PSY en te ondertekenen.

 

Artikel 4: Verkrijging van gegevens

Als gegevens worden slechts toegelaten: gegevens die openbaar toegankelijk zijn, gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene of van diens gevolmachtigde, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene anderszins op rechtmatige wijze zijn verkregen.

 

Artikel 5: Toegang tot gegevens en geheimhoudingsplicht

Toegang tot de persoons- gezondheids- en bijzondere gegevens hebben die medewerkers van  INTER-PSY die krachtens hun functie en taken direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van  INTER-PSY uit te voeren contractuele taken betreffende de betrokkene.

INTER-PSY neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging.

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Alle medewerkers van  INTER-PSY zijn verplicht tot geheimhouding; een verklaring daartoe is getekend in de arbeidsovereenkomst.

 

Artikel 6: Bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, wanneer zij geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.

De bewaartermijn voor medische gegevens wordt afgeleid uit wettelijke voorschriften waaronder de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst.

De bewaartermijn van gegevens, date en/of resultaten voortkomend uit job coaching herleidbaar tot de patiënt en werkgever worden uiterlijk na tien jaar vernietigd.

 

Artikel 7: Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere redenen heeft tot klagen kan hij zich wenden tot: de betrokken behandelaar, de inhoudelijk behandel coördinator, de Klachtencommissie, het College bescherming persoonsgegevens.

Voor minderjarigen onder de leeftijd van zestien jaren en onder curatele gestelden moet de wettelijke vertegenwoordigen een beroep doen op de rechten in dit reglement vervat.

 

 

Afdeling II Rechten van betrokkenen

Artikel 8: Inzage

INTER-PSY is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan wel aan een gevolmachtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Inzage van gegevens geschiedt na een aanvraag door middel van een volledige kopie van alle beschikbare gegevens voor zover dit de privacy van anderen niet schaadt.

Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9: Correctie

Desgevraagd kan een ieder van wie INTER-PSY persoonsgegevens ter kennis heeft

gekregen in persoon of bij gevolmachtigde een beroep doen op correctie van deze gegevens.
2.           Van de correctie zal een aantekening gemaakt worden in het dossier.
3.            Correctie zal plaatsvinden indien blijkt  dat er sprake is van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of            strijd met enige wettelijke bepaling.
4.           Correctie wordt eerst overwogen nadat een schriftelijk verzoek van de betrokkene is ontvangen.
5.            Een eventuele weigering van het verzoek wordt met redenen omkleed.

 

Artikel 10: Overdracht persoons- gezondheids- en bijzondere gegevens
 1. Indien de betrokkene een overeenkomst sluit met een andere instelling om behandelingen te verrichten en de andere instelling verzoekt alle door INTER-PSY verzamelde

gegevens aan die andere instelling over te dragen is INTER-PSY niet verplicht om

aan dit verzoek gevolg te geven.
2.           INTER-PSY geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de betrokkene hiermee

instemt.

 

Artikel 11: Uitwisseling patiëntgegevens/ verstrekking van gegevens (aan derden)
 1. De betrokkenen dient middels een documentverklaring toestemming te verlenen aan de behandelaar, voor de uitwisseling van patiëntgegevens kan INTER-PSY geen volledige geheimhouding waarborgen.
 2. Wanneer de betrokkene zelf documentatie van INTER-PSY ontvangt middels het ondertekenen van een documentverklaring, kan INTER-PSY geen volledige geheimhouding waarborgen.

 

Artikel 12: Gegevensverstrekking na overlijden

Het beroepsgeheim van de hulpverleners blijft ook na het overlijden van de patiënt van kracht. Nabestaanden en andere derden kunnen de hulpverlener niet van zijn beroepsgeheim ontheffen. Gegevens worden na het overlijden van de patiënt slechts verstrek indien:

  1. a) de patiënt daartoe vóór het overlijden toestemming heeft gegeven;
  2. b) de toestemming van een patiënt kan worden verondersteld;
  3. c) een wettelijke plicht tot verstrekking van de gegevens bestaat;
  4. d) er een conflict van plichten bestaat ter voorkomen van ernstig nadeel bij een derde of de

 

Artikel 13: Vernietiging gegevens
 1. De betrokkene kan ingevolge artikel 7:455 WGBO en 36 WBP verzoeken om vernietiging / verwijdering van de op hem betrekking hebbende gegevens.
  2.           Een verzoek tot vernietiging / verwijdering kan worden ingediend

middels het ‘Aanvraagformulier vernietiging dossier’.
3.            Een aanvraag tot vernietiging van het dossier kan geweigerd worden.

Artikel 7: Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere redenen heeft tot klagen kan hij zich wenden tot: de betrokken behandelaar, de inhoudelijk behandel coördinator, de Klachtencommissie, het College bescherming persoonsgegevens.

Voor minderjarigen onder de leeftijd van zestien jaren en onder curatele gestelden moet de wettelijke vertegenwoordigen een beroep doen op de rechten in dit reglement vervat.

 

 

Slotbepalingen

Artikel 14:

1.            Voorstellen tot wijziging van dit reglement worden voorgelegd aan INTER-PSY.
2.           Dit reglement treedt in werking op: 01/01/2015.